For skribenter

Retningslinjer for bidrag

Tidsskriftet Dansk Musikterapi modtager gerne artikler om forskning, praksis, rejsebeskrivelser, boganmeldelser, debatoplæg og andet med relevans for musikterapeutisk arbejde. Redaktionen afgør relevansen i forhold til det enkelte nummer af tidsskriftet. Endvidere forbeholder redaktionen sig ret til mindre ændringer, mens forslag til større ændringer forelægges forfatteren. Læserprofilen for tidsskriftet er såvel musikterapeuter som andre faggrupper med interesse i musikterapi.

Alle bidrag forsynes med en forfatterpræsentation, som indeholder navn, uddannelse og ansættelsessted samt mailadresse. Det er forfatterens ansvar, at etiske hensyn til anonymisering af fortroligt materiale er overholdt, samt at sørge for godkendelse til at publicere evt. billedmateriale.

Kliniske artikler på 4 bladsider eller mere kan forsynes med en kort opsummering på max. 120 ord. Hvis forfatteren ønsker det, kan en engelsk oversættelse af opsummeringen lægges på EMTC’s hjemmeside som en del af tidsskriftets samarbejde med andre europæiske musikterapitidsskrifter.

Bidrag afleveres i Word, 12 pkt. uden tabuleringer. Billedmateriale, tabeller eller grafer skal sendes i en adskilt fil, nummereres og tilføjes en kort informerende tekst som fx, ”fig. 1 Oversigt over søvnmønster.” Husk at skrive hvor omtrent i teksten figurer etc. skal stå. Hvis artiklen indeholder case-vignetter, er det er en god ide at give disse en kort overskrift.

Retningslinjer for peer reviews
Redaktionen kan tilbyde peer reviews (fagfællebedømmelse) til visse typer artikler.

Retningslinjer for boganmeldelser
Som tak får anmelderen den pågældende bog.

Retningslinjer for referencer & litteraturliste
Referencer, citater og litteraturliste skal sættes op efter Tidsskriftet Dansk Musikterapis standard. 

Deadline for almindelige bidrag er 1. januar for forårsnummeret og 1. august for efterårsnummeret. Deadline for bidrag der ønskes peer reviewed er henholdsvis 1. december og 1. juni. Bidrag sendes til dmt.redaktion@gmail.com som vedhæftede filer.