Procedurer for peer review i Dansk Musikterapi

Procedurer for peer review i Dansk Musikterapi

v. Ulla Holck, ph.d., lektor ved AAU, ansvarshavende redaktør for peer reviews i Tidsskriftet Dansk Musikterapi.

Tidsskriftet Dansk Musikterapi tilbyder at få en artikels kvalitet vurderet vha. et peer review, også kaldet en fagfællebedømmelse. På akademiske arbejdspladser er artikler, der er peer reviewed, pointgivende i forhold til Videnskabsministeriets tildeling af forskningsmidler. Men også andre arbejdspladser kan profitere af, at en medarbejder får en artikel peer reviewed, fx i forbindelse med projekt- eller fondsansøgninger. Endelig kan jobsøgende kandidater styrke deres CV fx ved at omskrive kandidatspeciale til en peer reviewed artikel, evt. med specialevejleder som 2. forfatter.

Tidsskriftet Dansk Musikterapi er på Forsknings- og Innovationsstyrelsens bibliometriliste over godkendte tidsskrifter, og redaktionen anvender derfor styrelsens retningslinjer for peer reviews: Vurderingen skal være skriftlig og foregå inden publicering, mindst én bedømmer skal være ekstern, og bedømmere skal være forskningskyndige.

Tidsskriftet Dansk Musikterapi er et fagtidsskrift af formidlende karakter med mange typer bidrag. Med nedenstående eksempler ønsker redaktionen at præcisere hvilke typer artikler, der kan indsendes til peer review:

1) artikler, hvor forfatteren laver en grundig analyse af kliniske data, interviews eller cases i forhold til eksisterende teori eller forskning på området (se fx Sørensen & Bonde, 2015)

2) artikler, hvor forfatteren skiver en grundig gennemgang af fag- og forskningslitteratur inden for et bestemt klinisk område (se fx Hannibal, 2012)

3) artikler, hvor forfatteren diskuterer et teoretisk emne af relevans for musikterapeutisk praksis, med inddragelse af eksisterende fag- og forskningslitteratur på området (se fx Ottesen & Ridder, 2012)

4) artikler, der bygger på resultater af empiriske forskningsundersøgelser, kvalitative som kvantitative (se fx Beck 2010)

NB: Er du i tvivl, så kontakt gerne redaktionen med henblik på at få hjælp til finde ud af, om dit emne & materiale egner sig til peer review. Artikler, der ikke ønskes peer reviewed, modtages også meget gerne!

Peer review procedurer

Når en forfatter sender sin artikel til redaktionen med ønske om et peer review, foretager redaktionen først en generel vurdering af, om artiklen er klar til denne proces. Først og fremmest vurderer redaktionen, om artiklens indhold er relevant i forhold til tidsskriftets læserprofil, som udover musikterapeuter er fagfolk med interesse i musikterapi, som fx pædagoger, fys-/ergoterapeuter, musikere, lærere, psykologer og læger. Dernæst vurderer redaktionen, om artiklen i form og omfang er klar til en peer review proces, herunder om forfatteren har fulgt tidsskriftets generelle guidelines for bidrag (fontstørrelse, referencer, opstilling af litteraturlister etc., se retningslinjer for bidrag her).

Artikler, der ønskes peer reviewed, skal starte med en opsummering på max. 200 ord. Når artiklen har været igennem peer review, skal opsummeringen oversættes til engelsk af forfatteren, hvorefter den bliver lagt på EMTC’s (link: http://www.emtc-eu.com/ ) hjemmeside som en del af tidsskriftets samarbejde med andre europæiske musikterapitidsskrifter.

NB: Det er artikelforfatterens ansvar at sørge for anonymisering af klientfølsomt materiale, samt at sørge for evt. skriftlig godkendelse til at publicere materialet/resultaterne.

Når artiklen skønnes klar til peer review, laver redaktionen og forfatteren i fællesskab en aftale om deadlines for peer review processen (se nedenfor). Herefter kan artiklen ikke sendes til et andet tidsskrift.

1) skriftlige review – internt

Redaktionen foretager det første skriftlige review. Redaktionen består af kandidater i musikterapi, hvoraf nogle er medlem af censorkorpset ved Musikterapiuddannelsen, Aalborg Universitet. Ulla Holck, ph.d., lektor ved Aalborg Universitet, er ansvarshavende redaktør for peer reviews i Tidsskriftet Dansk Musikterapi.

Redaktionen vurderer først og fremmest klarhed og stringens i præsentation af emne, disponering af artiklens dele, faglig/videnskabelig argumentation samt sproglig læservenlighed, jf. tidsskriftets formidlende karakter. Redaktionen tjekker også om referencer og litteraturliste er korrekt.

Redaktionen sender sit skriftlige review til artikelforfatteren, hvorefter deadline for ændringer aftales. Når artiklen er klar, sender redaktionen den til eksternt review.

2) skriftlige review – eksternt

Artiklens andet review foretages af min. én ekstern bedømmer, der udpeges af redaktionen ud fra artiklens emne eller klientgruppe. Bedømmeren vil have forskningskompetence på ph.d.-niveau og være fra et nordisk land, evt. fra et beslægtet fagmiljø. Redaktionen vil ofte inddrage to eksterne bedømmere, hvor den anden bedømmer udvælges på baggrund af markant viden eller behandlingskompetence i forhold til artiklens klientgruppe (fx som erfaren fagperson eller institutionsleder). Artikelforfatteren og den eksterne bedømmer bliver ikke informeret om hinandens identitet.

Den eksterne bedømmer bliver først og fremmest bedt om at vurdere artiklens videnskabelige kvalitet og sammenhængskraft, og herunder om den anvendte litteratur er relevant og up-to-date i forhold til emne eller klientgruppe.

Den eksterne bedømmer sender sit skriftlige review til redaktionen, der videreformidler det til artikelforfatteren, evt. med få redaktionelle kommentarer. Herefter får artikelforfatteren en på forhånd aftalt deadline til at inddrage reviewet i sin artikel, hvorefter artiklen gøres klar til trykning.

Deadlines for indsendelse af artikler, der ønskes peer reviewed er d. 1. december og d. 1. juni. Men da peer review processen strækker sig over flere led, vil forfatteren ikke kunne regne med trykning i det førstkommende tidsskrift med mindre andet er aftalt.

Litteratur:

Beck, B. D. (2010). Behandling af kronisk stress med modificeret Guided Imagery and Music (GIM). Tidsskriftet Dansk Musikterapi 7(1), 3-14.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen (2016). Den bibliometriske forskningsindikator, gruppe 7
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/autoritetslister/autoritetslisten-for-serier-2016-2017-xlsx.pdf
downloaded 28.10.2016.

Hannibal, N. (2012). Forskning I musikterapi – voksne med depression. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 9(2), 15-22.

Ottesen, A. M. & Ridder, H. M. O. (2012). Vitalitetsformer og spejlneuroner – anvendt i læringsmodel for professionelle omsorgsgivere. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 9(2), 3-12.

Sørensen, M. & Bonde, L. O. (2015). Musikterapi med børn med kræft og deres familier. Tidsskriftet Dansk Musikterapi 12(2), 3-13.

 

Tilbage til generelle retningslinjer for udarbejdelse af TDM artikler.